گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۹۳ مورد

ساختار


 

ابلاغ قانون حاکمیت بالینی توسط مقام محترم وزارت  بهداشت درمان و اموزش پزشکی:

— شماره : 388044
تاریخ :1388/8/10
جناب آقاي دكتر    .  .  .  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي
با سلام و احترام
باتوجه به اينكه در سال‌هاي اخير برنامه‌هاي متعدد و مداخلات ارزشمندي براي ارتقاي خدمات درماني و بهداشتي در كشور اجرا شده‌، مسئولان و كاركنان نظام سلامت توفيق دارند تا با تلاش بي‌وقفه و متعهدانه در ارائه خدمت، سلامت آحاد جامعه را افـزايش دهند و رضايت خداوند و مردم شريف را طلب كنند. ايام مبارك ميلاد امام رضا (ع) فرصت مغتنمي است تا با نگاهي دوباره به سازوكارهاي موجود در كشور و تقويت نقاط قوت و كاهش كاستي‌ها ارتقاي بيش از پيش كيفيت خدمات سلامت را موجب شد. تامين كيفيت خدمات چالش جهاني و تلاش مداوم نظام‌هاي سلامت است. تداوم اين تلاش است كه مسئول بودن يك نظام سلامت را نشان مي‌دهد. انتظار مردم شريف آن است كه خدمات بهداشت و درمان با حداكثر كيفيت ارايه شوند. "حداكثر كيفيت" اشاره به مفهومي گسترده دارد و جنبه‌هاي متعددي از جمله اثربخشي خدمت، مصرف بهينه منابع، ارائه عادلانه خدمات، ايمني، به‌موقع و متناسب بودن خدمات و توجه به خواسته‌ها و انتظارات فرهنگي و مذهبي مردم را در بر مي‌گيرد.
برنامه‌هاي قبلي در كشور و در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مدل هاي متعددي را در بر مي‌گيرند كه هر كدام نقاط قوت و ضعفي داشته‌اند. نتيجه ناخواسته و جانبي اين وضعيت، گسسته شدن فرايند كيفيت است. در حال حاضر كميته‌هاي متعدد و جايگاه‌هاي متنوعي به امر كيفيت مي‌پردازند كه به رغم جنبه هاي مثبت آن موجب عملكردهاي مقطعي و از دست دادن ديد جادر بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دولت‌ها و نظام هاي سلامت درگير ايجاد موسسات جديد، مكانيسم ها و فرآيندهايي هستند كه هدف آنها حفظ و ارتقاء مداوم كيفيت خدمات سلامتي است. طراحي و اجراي نظام منسجم ارتقاي كيفيت نيازمند عزم جدي است. ضمن آن كه هر نظام ارتقاء كيفيتي بايد ملزومات و شرايط فرهنگي و نظام سلامت كشور را در نظر گرفته و به اصطلاح بومي باشد. :در اين ميان مفهومي با عنوان حاكميت خدمات باليني—        (clinical governance)—        در كشورهاي ديگر آزمون موفقي شده و مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر تجربه‌هاي موجود در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انتظار مي‌رود اجراي درست و منطبق با شرايط كشور حاكميت خدمات باليني برخي مشكلات نظام سلامت را پاسخ گويد. شوراي سياستگذاري تلاش‌هاي انجام شده در كشور و مطالعات چند سال اخير را بررسي و برنامه حاكميت خدمات باليني در جلسه مورخ 4 آبان 1388 مطرح شد. با توجه به اينكه چهارچوب فوق به عنوان روش موردقبول وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي قرارگرفته است انتظار اينجانب آن است كه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با ايجاد سازوكار مناسب و توجه به توصيه‌هاي زير تا پايان سال گام‌هاي مهم و جدي در جهت پياده‌سازي برنامه حاكميت خدمات باليني بردارند.

          از روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انتظار مي‌رود موارد زير را با دقت پيگيري و اجرا نمايند:

—       
1- تشكيل ستاد اجراي برنامه حاكميت خدمات باليني به رياست رئيس دانشگاه ستاد بايد صاحب‌نظران موضوعي، مديران مرتبط و ارائه ‌كنندگان خدمت را در بر گيرد. اولويت اول و توجه اصلي ستاد، ارتقاء كيفيت خدمات باليني در كليه واحدهاي ارائه خدمت درماني و بهداشتي است كه دانشگاه مسئوليت مستقيم آنها را به عهده دارد. اما لازم است به تدريج اجراي برنامه با فراهم‌سازي سازوكار مناسب در كليه واحدهاي ارائه خدمت درماني و بهداشتي منطقه تحت پوشش دانشگاه پيگيري شود.

—        - فراهم كردن زير ساخت‌‌هاي اوليه در راستاي اجراي برنامه حاكميت خدمات باليني
مهم‌ترين گام در اين مرحله فرهنگ‌ سازي و آموزش است. برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي افراد كليدي در ستاد و واحدهاي ارائه دهنده خدمت (بيمارستان‌ها، شبكه‌هاي بهداشت و درمان) ضرورت دارد. ضمن آنكه لازم است اولويت‌هاي اجراي برنامه در سطح دانشگاه و واحدها شناسايي و ابلاغ شوند.

—        - ايجاد هماهنگي و تطابق در برنامه‌هاي مختلف ارتقاء كيفيت
نبايد به برنامه حاكميت خدمات باليني به عنوان برنامه‌اي در كنار ديگر برنامه‌ها نگاه كرد. لازم است به تدريج كليه خدمات و كارگروه‌هايي كه به نوعي به ارتقاء كيفيت مي‌پردازند به عنوان بخشي از اين برنامه در نظر گرفته شوند.
نمونه‌هايي از موارد با اهميت كه لازم است در اين مرحله به آنها توجه شده و تلاش جدي در اجراي آنها صورت گيرد در زير آورده شده اند:

—        4- ايجاد سازوكار منسجم در تمامي واحدها براي رسيدگي به شكايات رسيدگي به شكايات نبايد به مراجعان اورژانس محدود شود و بايد تمامي گروه‌هاي مراجعان به مراكز درماني و بهداشتي را در بر گيرد.

—        5- ارتقاء فرآيندها و اقداماتي كه در جهت تكريم بيماران، همراهان و مراجعان انجام مي‌شوند.

—        6- توجه به موضوعات مهم ايمني بيمار. توجه به ايمني بيمار مي‌تواند در ابتدا با اجراي جدي مداخلات زير شروع شود:
• كاهش عفونت بيمارستاني (مانند برنامه‌هاي شستشوي دست) – در شرايط كنوني و بروز پاندمي آنفلوانزا نوع A انجام و استقرار مداخلات موثر در كاهش عفونت هاي بيمارستاني و انتقال بيماري‌هاي عفوني در بيمارستان ضرورت حياتي دارد
• جراحي ايمن – كاهش عوارض و مخاطرات ناشي از جراحي.
• كاهش عوارض دارويي و تجويز منطقي دارو – اجراي جدي مداخلات موجود در گزارش‌دهي و كاهش عوارض و تجويز منطقي.

—        معاونت آموزشي
1- نسبت به تدوين برنامه‌هاي آموزش مداوم براي پزشكان و پرستاران با مضمون حاكميت خدمات باليني و ارتقاي كيفيت اقدام نمايد.
2- گزارشي از وضعيت تدريس موضوعات مرتبط با حاكميت خدمات باليني و ارتقاي كيفيت در برنامه درسي دانشجويان رشته‌هاي مختلف باليني عمومي و تخصصي و رشته‌هاي مرتبط پايه ارايه شود و در صورت لزوم راهكارهاي اصلاحي پيشنهاد شوند.

—       
معاونت تحقيقات و فن‌آوري
 برنامه‌اي براي حمايت بيشتر از مطالعات تحقيقاتي و روش‌هاي پژوهشي مرتبط با ارتقاي كيفيت و حاكميت خدمات باليني (تامين مالي، تشويق و جايزه، توانمندسازي) ارايه كند.


دكتر مرضيه وحيددستجردي

وزير

 ستاد اجرایي حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه‌ها

ستادی است که مسئول کلیه برنامه های علمی- فنی و اجرایی در جهت نهادینه شدن حاکمیت خدمات بالینی در دانشگاههای علوم پزشکی است.

اعضا ستاد (حداقل شامل اعضا زير بوده اما در هر دانشگاه با توجه به شرایط و صلاحدید رییس دانشگاه قابل افزایش است):

  • ·         - ریاست دانشگاه (رییس ستاد)
  • ·         - معاونت درمان دانشگاه (دبیر ستاد)
  • ·         - معاونت آموزشی
  • ·         - دو نفر ازاعضا هیئت علمی دانشگاه با حکم رییس دانشگاه
  • ·         - دو تا 5 نفر ازکارشناسان توانمند و باتجربه معاونت درمان در بحث ارتقاء کیفیت

- دو رییس بیمارستان تحت پوشش دانشگاه

شرح وظایف ستاد اجرايی حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه‌ها

- آموزش روسا، مديران و كارشناسان ب- سياست‌گذاري‌هاي منطقه‌اي ، تاييد و بومی سازی مبانی و مصادیق حاکمیت بالینی و اجرا و استقرار آن در سطح دانشگاه علوم پزشکی.

- توانمند سازی کارشناسان برجسته و آماده سازی آنان برای آموزش و برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی در حوزه دانشگاه با هماهنگی دبیرخانه حاكميت باليني مستقر در معاونت درمان وزارت بهداشت

- درگیر نمودن اعضا هیئت علمی دانشگاه در برنامه

- فراهم سازی و تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ارتقاي کیفیت درمان در بستر حاکمیت خدمات بالینی با استفاده از توان و ظرفیت دانشگاه

- نظارت فعال و مستمر بر اجرای مبانی و مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در مراکز درمانی تحت پوشش

- ایجاد همسویی و همدلی بین کلیه ذینفعان (مديران اعم از ارشد و مياني، كارشناسان، متخصصان و كاركنان) اجرای برنامه حاکمیت بالینی در دانشگاه

- تبادل اطلاعات و تجربيات در مسير اجراي برنامه با كميته علمي- فني دفتر حاكميت خدمات باليني در وزارت بهداشت و ارسال مستندات اين تجربيات به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني

يمارستان هاي تحت پوشش با همكاري كارشناسان منتخب آموزش ديده كميته علمي-فني و ارسال گزارش آموزش ها به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني در وزارت بهداشت

- ارسال گزارشات فصلي و ساليانه براساس فورمت كشوري به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني در وزارت بهداشت

 

شرح وظایف  معاونت آموزشي دانشگاه
1- نسبت به تدوين برنامه‌هاي آموزش مداوم براي پزشكان و پرستاران با مضمون حاكميت خدمات باليني و ارتقاي كيفيت اقدام نمايد.
2- گزارشي از وضعيت تدريس موضوعات مرتبط با حاكميت خدمات باليني و ارتقاي كيفيت در برنامه درسي دانشجويان رشته‌هاي مختلف باليني عمومي و تخصصي و رشته‌هاي مرتبط پايه ارايه شود و در صورت لزوم راهكارهاي اصلاحي پيشنهاد شوند.


شرح وظایف معاونت تحقيقات و فن‌آوري دانشگاه
 برنامه‌اي براي حمايت بيشتر از مطالعات تحقيقاتي و روش‌هاي پژوهشي مرتبط با ارتقاي كيفيت و حاكميت خدمات باليني (تامين مالي، تشويق و جايزه، توانمندسازي) ارايه كند.

 

وظایف رئیس اداره حاکمیت بالینی دانشگاه

1-    تعيين اهداف و استراتژي هاي كلان بهبود كيفيت در راستاي نظام حاكميت باليني در سطح دانشگاه و مراكز تابعه.

2-   برنامه ريزي كلان در جهت استقرار و اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار  در راستاي نظام حاكميت باليني در سطح دانشگاه و مراكز تابعه.

3-  فراهم ساختن زير ساخت هاي لازم برای دستیابی به اهداف بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در بستر حاکمیت بالینی .

4-نظارت و ارسال گزارشات نحوه اجراي برنامه به اداره حاكميت باليني وزارت متبوع در فواصل تعيين شده

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

چنان با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.(امام حسن مجتبی(ع))

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی