گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۲۵ مورد

معرفی


پرسش و پاسخ از شوراي پزشكي

1-هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود كه آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را طي چه مدت به اداره متبوع خود اطلاع دهد؟

درموارد كمتر از ده روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت ، و در موارد ده روز و بيشتر در پايان روز يازدهم به رئيس اداره يا واحد مربوط براي ارجاع به كارگزيني ارسال دارد .

2-چه مداركي جهت تأييد داروهاي مخدر مورد نياز است ؟

صدور برگه معرفي جهت تحويل داروي مخدر كه از طرف پزشك معالج با خط خوانا و مشخصات تكميل شده باشد و ازطرف اداره نظارت بر مواد مخدر دانشگاه شماره و تاريخ شده و ممهور به آن اداره محترم باشد و کپی آن . برگه گزارش پاتولوژي(آسيب شناسي) ممهور به مهر پزشك متخصص پاتولوژي و کپی آن . شرح عمل جراحي (درصورت جراحي بيمار) ممهور به مهر بيمارستان و پزشك معالج و کپی آن  اصل شناسنامه بيمار و کپی از صفحه اول آن .

3-ازكارافتاده به چه كسي اطلاق مي گردد ؟

ازكارافتاده به كسي اطلاق مي گردد كه در اثر حدوث بيماري و طول كشيدن درمان هاي مربوطه طي يكسال گذشته مجبور به استفاده از مرخصي هاي استعلاجي و مرخصي هاي صعب العلاجي باشد و اميدي به بهبودي آتي ايشان طي چندسال آينده با توجه به شرايط بيماري و عوارض حاصله نباشد و طبق كتب مرجع مجموع عوارض و علائم حادث شده دراثر بيماري جمعاً بيش از 66% محسوب گردد.

4- چه زماني رأي شورا قابل اعتراض مي باشد؟

رأي هاي شورا مبني بر ازكارافتادگي تنها درصورت تمايل فرد و وجود شرايط جديد و مستندات معتبر جديد قابل تجديدنظر و بررسي در شوراي پزشكي استان مجدداً مي گردد و درصورتي كه فرد به اين رأي نيز معترض باشد فرد همراه با مدارك به شورايعالي پزشكي ارجاع خواهد شد.

5- چه كساني ذينفعان شوراي پزشكي محسوب مي شوند؟

الف ) ذینفعان درونی : کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی دارای بیمه خدمات درمانی .

ب ) ذینفعان بیرونی : کلیه کارمندان دولت که دارای بیمه خدمات درمانی می باشند یا پرسنل رسمی دارای بیمه تأمین اجتماعی ، بیماران و مدد جویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و اتباع خارجه

 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف شورای پزشکی مستقر در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی

1- بررسي و اظهارنظر در مورد مرخصي استعلاجي بیش از 4 ماه مستخدمین دولت شاغل در حوزه جغرافيايي دانشگاه علوم پزشكي/ شهرستان

-تاييد مرخصي زايمان كه در قانون مدت آن تعيين شده است، نياز به طرح در كميسيون پزشكي نداشته و از طريق ادارات منابع انساني كليه سازمان ها قابل رسيدگي است. (مگر در موارد فوت نوزاد- مرده زايي و...  كه قابل تطابق با روند معمول مندرج در قانون ترويج تغذيه با شير مادر نباشد)

 

– تایید مرخصی استعلاجي حداکثر تا چهار ماه در سال كاركنان دولت بر عهده پزشك معتمد سازمان هاي متبوع است. (تعیین  مدت قابل تایید توسط پزشک معتمد بر عهده ادارات منابع انسانی دستگاه ها می باشد)

2- بررسي و اظهار نظر درمورد ازكارافتادگي كلي مستخدمین  دولت مطابق بخشنامه شماره 7029/د مورخ 23/11/1372 سازمان امور اداري و استخدامي رياست جمهوري

3-بررسي و اظهار نظر درمورد ازكارافتادگي مدد جويان كميته امداد امام خميني(ره)

4-بررسي  وتایید دريافت داروي مخدر جهت بیماران سرطانی

5-بررسی و اظهار نظر در مورد پرونده های مربوط به بهره مندی از قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص

مجموعه پیامهای بهداشتی

سخن بزرگان

امام علی (ع) :برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست .

مطالب پر بازدید

ساعت

اوقات شرعی